Biomedica

Ортопедија и трауматологија

Ортопедијата е дел од хирургијата која се однесува на болести на мускулно скелетниот систем.

Ортопедиските хирурзи користат хируршки и нехируршки сретсва за третман на мускулоскелетна траума, спортски повреди, дегенеративни заболувања, инфекции, тумори и конгенитални пореметувања. 

Ортопедијата вклучува Артроскопија, Артропластика и е тесно поврзана со трауматската хирургија.

Во овој домен ние нудиме:

  • Протези за примарна замена и ревизии на колкови, колена, рамо како и серклажни системи
  • Круцијален лигамент
  • Концентрати од автологни тромбоцити и косена срцевина, собрани од уникатни системи, кои ја стимулираат ангиогенезата за различни потреби