Biomedica

Онкологија

Постојат голем број на истражувања кои се изведуваат во различни гранки на онкологијата, почнувајки од малигната клеточна биологија, хемотерапискиот третман како и палијативната нега и отстранувањето на болка кај пациентите. 

Ова ја прави онкологијата  подложна на постојани промени

Онкологијата покрива и други дисциплини како што се скрининг, радиологија, биопсија, ендоскопија и други.

Од нашето портфолио можат да се изберат следниве категории производи:

  • Инфузиони пумпи за третман на наворешни пациенти
  • Сетови за безбедна припрема и апликација на цитостатска терапија
  • Игли за биопсија на коскена срцевина