Biomedica

Хирургија

Како генерално правило се смета дека за да некоја поцедура се смета за хируршка  таа треба да вклучува сечење на ткиво кај пациентот или затварање на некоја претходно направена рана.

Други процедури кои не мораат да спаѓаат во оваа категоризација како што се ангиопластиката или ендоскопијата можат да бидат сметани како хируршки само доколку вклучуваат вообичаени хируршки процедури или поставки како на пример употреба на стерилна средина, анестезија, антисептични услови, типични хирушки инструменти како и шиење и затворање на рани.

Ние се концентрираме на сите типови на хирургија вклучувајки минимално инвазивни методи.

Во нашето портфолио можете да најдете:

  • 3Д визуелизациски системи
  • Терапија на рани со вакум
  • Хируршки инструменти
  • Индивидуални оперативни лампи
  • Периферно васкуларни и АВ – пристапни графтови
  • Васкуларни клипси
  • Хемостатички уреди
  • Лепак