Biomedica

Кардиоваскуларна хирургија

Кардиоваскуларната хирургија претставува хирургија на срце и големи крвни садови која ја изведуваат кардио хирурзи.

Најчесто, овие интервенции се изведуваат за третирање на компликации при исхемична срцева болест (како на пример, коронарен артериски бајпас), кoнгенитална и валвуларна срцева болест од различни причинители вклучувајќи ендокардитис, реуматска срцева болест и атеросклероза и трансплантација на срце. 

Нашето портфолио ги вклучува следниве призводи потребни за изведување на кардиохируршки интервенции:

 • срцеви валвули
 • ИАБП интрааортни балон пумпи
 • CPM управување со срцев ритам
 • краткорочна ЛВАД
 • екстракорпорална ВАД
 • долгорочна имплантабилна ЛВАД
 • Жици водилки
 • РФ аблација
 • Подвижни спроводници
 • Стабилизатори и инструменти
 • Перфузиони додатоци
 • Вакумска терапија на рани