Biomedica

Molecular Diagnostics

Напредната молекуларна и клеточна биологија ни дава увид во механизмот на заболувањето на молекуларно и генетско ниво, кое лесно можеме да го пренесеме во дијагностички, прогностички и терапевтски апликации во модерното здравство.

Прецизната, веродостојна и брза дијагностика ја подобрува грижата за пациентот и го намалува престојот во болничките установи со што се намалуваат трошоците. Оваа цел е фокус на секој здравствен систем.

Во соработка со нашите партнери нудиме високо квалитетни производи кои се потребни во секој сегмент во болничката институција.