Biomedica

МикробиологијаV

Микробиолошките тестирања се исклучително важни во дијагностиката на инфективните заболувања како и за безбедноста на храната и животната средина.

Со производите од DiaMondiaL, Merlin Diagnostika, Microbiologics Inc., Sifin и други, излегуваме во пресрет на целокупните потреби на една микробиолошка лабораторија.

За соочување со растечката закана од нови интрахоспитални инфекции и мултирезистентни бактериски соеви во болничките институции, можеме да ги понудуме најиновативните решенија како што се FilmArray системот од BioFire Dx, микробиолошките производи од производителот Alifax, арејните тестови од Check Points или GeneXpert системот од Cepheid.