Biomedica

Срцеви маркери

Кардиоваскуларни и Ангиогенеза

Biomedica Immunoassays нуди меѓународно препознатливи, високо квалитетни ЕЛИСА тестови наменети за клиничко истражување во делот на кардиоваскуларните заболувања и ангиогенеза вклучувајќи натриуретични пептиди (NT-proANP, BNP фрагмент и NT-proCNP), ендотелини (Big- and ET1) и ендостатин.

Сите китови на Биомедика користат калибратори од човечки серум и истите се валидирани за употреба во клиничко истражувачки студии.