Biomedica

Гастроентерологија

Ние  обезбедуваме иновативни производи и аналитички системи за рано откривање и превенција на болести на гастроинтестиналниот тракт, како што се крвно базираните GastroPanel® испитувања за дијагноза на стомачни заболувања и поврзаниот ризик од истите, FilmArray GI панел кој претставува сеопфатен панел за одредување на чести гастроинтестинални инфективни причинители кои доведуваат до заразни дијареи, Xpert C.difficile тестот за одредување на токсични агенси на молекуларно ниво како на пример одредувањето на  потенцијално хипервирулентниот бинарен токсин преку детекција на 027/NAP1 клетките како и голем број на други тестови за употреба во гастроентерологијата.