Biomedica

Хигиена

HACCP стандардот игра значајна улога за секој производител на храна и е неопходен систем за менаџирање со квалитетот во прехрамбената индустрија.

Многу од владините агенции, вклучувајќи ги FDA и USDA, бараат усогласување со HACCP програмите.
 
Новиот закон за безбедност на храна - Food Safety Modernization Act (FSMA) поставува строги барања кон добавувачите во прехрамбената индустрија за да се осигура придржувањето кон HACCP принципите.