Biomedica

Клеточна биологија

Истражувањата на клеточната биологија е фундаментално за сите научни истражувања во биологијата.

Клеточните култури и специфичните анализи на клеточните процеси и состојби, играат витална улога во анализата на клеточната биологија.

Биомедика соработува со извонредни производители кои нудат широко портфолио на продукти за секојдневните потреби на научниците.

За подобро да се запознаете со нашето сеопфатно портфолио, Ве молиме посете ги следниве поглавја:

  • Имунологија / Протеомика
  • Геномика / Молекуларна Биологија