Biomedica

Систем за менаџирање со податоци за пациенти

Системот за менаџирање со податоци за пациентите (PDMS) овозможува континуирано електронско мониторирање на податоците за секој пациент, вклучувајќи пристап до информации од секој оддел во институцијата.